De Stadskoerier

Zaterdag, 19 september 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Deel omwonenden dreigt bestemmingsplan Knarrenhof aan te vechten

Deel omwonenden dreigt bestemmingsplan Knarrenhof aan te vechten
De sloop van het voormalige politiebureau en de gemeentewerf is inmiddels van start
Foto: Klaas Jansen/Hasselt Actueel
Redactie: Enrico Kolk

HASSELT - De geplande Knarrenhof in Hasselt doet veel stof opwaaien. Een deel van de omwonenden heeft geen bezwaar tegen de bouwplannen, anderen verenigen zich echter in een commissie. Doel: de plannen in de huidige vorm van tafel halen.

Zij slaan een dreigende toon aan tegen de gemeente. “Wij hebben hiervoor niet gekozen maar nu zullen wij op alle fronten de strijd moeten gaan voeren om dit plan in de huidige vorm van tafel te krijgen”, schrijven ze in een zienswijze op het bestemmingsplan dat de bouw van een Knarrenhof in Hasselt mogelijk moet maken.

Uit het ter inzage leggen van het bestemmingsplan blijkt volgens de bewoners dat het inbrengen van hun mening door middel van overleg ‘een gepasseerd station’ is. Daarom nemen ze nu verdergaande maatregelen. “Wij beginnen met het indienen van deze zienswijze en zullen, als u hierop niet naar onze tevredenheíd reageert, ons verweer op een ander bestuursniveau voortzetten”, aldus de bewoners. Zij voelen zich niet gehoord door de gemeente. “Signalen die wij als betrokken inwoners van de plaats Hasselt in het voortraject hebben afgegeven, heeft u niet serieus genomen, genegeerd en terzijde gelegd.”

In dertig punten geven zij aan waarom het bestemmingsplan in de huidige vorm van tafel zou moeten. Ook wijzen zij de gemeente op een mogelijk delict. De gemeente wil zich met de werkzaamheden houden aan de Gedragscode Flora- en Faunawet vanwege de mogelijke en zeer waarschijnlijke aanwezigheid van egels. “Er is echter geen sprake van werkzaamheden in het leefgebied maar van het wegnemen van leefgebied”, aldus de omwonenden.

Voornaamste bezwaar is en blijft voor de aanwonende bewoners dat hun zichtlijnen op de groenstrook ‘onaanvaardbaar’ zullen veranderen. “Het is ons niet duidelijk waarom dit wenselijk/noodzakelijk is. De belangen van flora en fauna en klimaat zijn hiermee niet gediend. Uw opmerking dat dit planologisch een afgeronde situatie realiseert, lijkt ons een gezocht argument”, vinden zij.

De gemeente noemt in het bestemmingsplan de vestiging van de Knarrenhof een ‘passende woonbestemming’. De bewoners vinden het niet passend dat hierin 1.600 vierkante meter binnenstedelijk aanliggend bosgebied wordt meegenomen en wordt gekapt. “Dit is strijdig met de huidige inzichten met betrekking tot het binnenstedelijke klimaat en de functie van aanwezig groen hierin.”

De bewoners zijn bang dat er uiteindelijk nog meer groen moet wijken. “Wij hebben vernomen dat aansluitend aan de toekomstige ontwikkelingen (de Knarrenhof) het Tijlswegje wordt gereconstrueerd en dat daarbij nog extra parkeerplaatsen voor bezoekers van de Knarrenhof worden gesitueerd. Dit lijkt ons onmogelijk binnen de huidige verharde ruimte vanwege de geringe breedte van de huidige weg ter plaatse. Dit betekent dus dat ook hier opnieuw groen moet wijken voor parkeerplaatsen.”

Mocht het bestemmingsplan definitief worden, dan gaan de bewoners stappen ondernemen. “Tijdens het zogenaamde inspraakproces voorafgaand aan het ontwerp-bestemmingsplan hebt u onze argumenten en verzoeken tot overleg structureel en meerdere malen niet serieus overwogen en meegenomen en bent u aan onze wens tot constructief overleg niet tegemoetgekomen”, vinden zij. “Ons aangelegde dossier hierover bevestigt dat en zal bij een navolgende procedure bij een hogere instantie zeker een punt van aandacht zijn.”

Reactie van Knarrenhof
De vereniging Knarrenhof kijkt juist terug op constructief overleg met de gemeente, laat zij weten in een zienswijze. “Minder constructief hebben wij het overleg met een aantal omwonenden ervaren. Jammer dat het overleg met de omwonenden niet heeft geresulteerd in een voor alle partijen acceptabel plan, ondanks de diverse aanpassingen die wij van onze kant hebben doorgevoerd. Wij zijn daarbij tot het uiterste gegaan.”

Volgens de vereniging zijn verdere aanpassingen strijdig met het concept Knarrenhof. Dat er veel groen verloren gaat, bestrijdt zij. “Het centrum van Hasselt ondergaat met deze Knarrenhof een ware facelift. Een lelijk en vervuild bedrijfsterrein maakt plaats voor een fris-ogend groen woonhofje waarin plaats is voor de nodige biodiversiteit. De aanpassingen in het plan hebben ertoe bijgedragen dat er meer ruimte voor groen in het straatbeeld van de Van der Vechtlaan is ontstaan.”

De realisatie van een Knarrenhof in Hasselt is bittere noodzaak, vindt de vereniging. “Mensen die nu al belemmeringen ondervinden in hun huidige woonsituatie, waar aanpassingen moeilijk te verwezenlijken zijn, wachten met smart op deze nieuwe woningen.”

Reactie van PCOB
De protestants-christelijke ouderenbond (PCOB) onderschrijft dat in een zienswijze. Volgens de voorzitter is de Knarrenhof een welkome aanvulling op de mogelijkheden die er tot nu toe in Hasselt zijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. “Een prachtig project.”

Reactie wethouder Slingerland
In een eerder stadium bevroeg De Stadskoerier wethouder Maarten Slingerland over de Knarrenhof. “De gesprekken heb ik altijd als positief ervaren”, zei hij destijds. “Het is jammer dat het niet tot een compromis is gekomen, ondanks de nodige aanpassingen op het eerste ontwerp. Ik had goede hoop dat we eruit zouden komen. Maar we moeten wel ergens verder en dit is het meest haalbare.”

Dit najaar neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan. De kans dat er daarmee het laatste woord over gesproken is, lijkt vooralsnog verkeken.