De Stadskoerier

Zaterdag, 8 augustus 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Reactie op ingezonden brief: Onze gezondheid onder het tapijt geschoven?!

Reactie op ingezonden brief: Onze gezondheid onder het tapijt geschoven?!
Ingezonden door: Condor Group

Hasselt / Genemuiden 8 juli 2020

Betreft: reactie op artikel: Onze gezondheid onder het tapijt geschoven?!

Geachte heer Dohle,

Graag reageren we op uw artikel van 5 juli waarin u de mogelijke effecten van de tapijtindustrie op de gezondheid van mensen (in de regio) aan de orde stelt. Een belangrijk vraagstuk dat een eerlijk antwoord verdiend. Wij vinden de feiten die u benoemt nogal ongenuanceerd en niet representatief voor onze sector en regio.

Gelukkig (en bedankt hiervoor) heeft u uw bronnen vermeld wat een gefundeerde reactie hierop gemakkelijker maakt, hoewel we het (zover ons bekend) jammer vinden dat u aan de belangrijkste bron voorbij bent gegaan, namelijk de producenten zelf. We hadden u graag het e.e.a. over onze producten, producties en ambities verteld alvorens het publieke debat wordt opgezocht. Hierdoor krijgt onze sector onterecht zaken verweten die feitelijk onjuist zijn.

De zaken die u noemt zijn voor onze industrie uiteraard niet nieuw en kunnen we dan ook ruim ontkrachten. Het tegendeel is namelijk waar en wat dat betreft zien we dit ook als een signaal om (nog) meer te vertellen over hetgeen we doen en hoe we dit doen.

Alvorens er dieper op in te gaan is het goed om onderscheid te maken in het product en de productie:

Het product
Tapijt heeft een positieve werking op het binnenmilieu. Het zorgt voor comfort, goede akoestiek, stofafvang, is allergiegeschikt, antibacterieel (waar nodig), temperatuur- en vochtregulerend en veilig tegen vallen.

Naast het respecteren van de wettelijke vereisten, waken de Nederlandse tapijtproducenten ook zelf over de impact van hun producten op gezondheid en het milieu. Een goed voorbeeld hiervan is het in de “Routekaart Tapijt 2030’’ opgenomen programma “Design for Recycling” waarin onder andere duurzame cradle-to-cradle-oplossingen worden ontwikkeld en de ambitie uitgesproken wordt om de tapijtsector circulair te maken. Deze routekaart en ambitie is reeds in 2011 door de sector opgesteld i.s.m. de branchevereniging VNTF. De laatste jaren zijn er dan ook zichtbare stappen gezet om deze ambitie daadwerkelijk waar te maken. Wat dat betreft vervult de tapijtsector een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Daarnaast wordt door de Europese tapijtindustrie de GUT standaard gehanteerd die geldt als één van de meest vooruitstrevende productstandaards op het vlak van bouw- en interieurmaterialen en daarmee voldoen alle producten ruim aan de strenge Europese REACH en CE normering. Schadelijke stoffen die je noemt en waaraan je refereert zijn daarmee uitgesloten en niet aanwezig in de hedendaagse tapijtproducten die in onze regio geproduceerd worden.

De tapijtproductie
De tapijtproductie in onze regio kenmerkt zich als uiterst duurzaam en (energie) efficiënt. De laatste jaren is er actief geïnvesteerd in afvalbeperking, recycling, energiebesparing en- terugwinning en daar waar mogelijk wordt er groene energie ingezet om de uitstoot te beperken. De emissies die resteren vallen onder de minimalisatieverplichting en voldoen volledig aan het in Nederland vastgelegde strenge activiteitenbesluit. Dit verplicht bedrijven hun lozingen en uitstoot van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) naar lucht en water te voorkomen. Het Nederlandse beleid is gebaseerd op internationale verdragen en op rechtstreeks werkende Europese verordeningen. Daarbij worden er jaarlijks emissie testen uitgevoerd waarbij tot op heden nog geen enkele keer PFAS zijn aangetoond.

We hebben begrip voor uw vragen en verwachten dat we op basis van bovengenoemde iets meer duidelijkheid hieraan hebben kunnen geven. Zoals gezegd vinden we het jammer dat we niet de kans hebben gehad om op voorhand elkaar te spreken maar wat dat betreft blijft de uitnodiging staan om e.e.a. nog beter te duiden.

Condor Group